به لفظِ اندک و معنای بسیار فصلی دربارۀ شعر کوتاه استان کرمان. .


فصل شعر شمارۀ هفدهم فصل‌نامۀ «جُنگ هنر مس»، پرونده‌ای است دربارۀ شعر کوتاه استان کرمان. در این فصل، حرف‌ها و شعرهای بیش از ۵۰ شاعر معاصر این استان، خواندنی شده است.

 

سیدعلی میرافضلی، شاعر و پژوهشگر، در مقاله‌ای در این پرونده، پیشینۀ شعر کوتاه کرمان را مرور کرده و گزیدۀ هفتصدسال رباعیِ این خطه را گردآوری، گزینش و گزارش کرده است. در بخشی از مقدمۀ این مقاله آمده است:

«شعر کوتاه از چندین منظر قابل بررسی است: فرم، محتوا، گونه‌ها، دوره‌های تاریخی و شاعران اثرگذار. در یک تقسیم‌بندی کلّی، می‌توان شعر کوتاه فارسی را در سه دسته جای داد: شعر کوتاه کلاسیک، شعر کوتاه مدرن و کوته‌‌سروده‌های بومی. این تقسیم‌بندی، هم جنبۀ تاریخی دارد و هم گونه‌های رایج شعر کوتاه را در بر می‌گیرد. خوش‌بختانه شعر کوتاه کرمان در هر سه بخش، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. توجه و اقبال به شعر کوتاه در دوسه دهۀ اخیر فزونی یافته و بررسی ریشه‌های تاریخی آن می‌تواند درک ما را از این جریان ادبی بهتر کند.»

 

«بیست سال شعر کوتاه»، عنوان مطلب دیگرِ این پرونده، و سال‌شمار انتشار کتاب‌های کوتاه‌سرایان استان کرمان در دو دهۀ اخیر است. در ادامه، بخشی با عنوان «سه پرسش از چند شاعر» انتشار یافته که در آن، پاسخ‌های حدود ۲۰ شاعر به پرسش‌های مجله در زمینۀ شعر کوتاه، فراهم آمده است.

 

همچنین در این پرونده، گفت‌وگوهایی با «مجید رفعتی» و «سیدعلی میرافضلی» دربارۀ شعر کوتاه و شعرهای کوتاه‌شان انجام شده.

 

بخش ویژۀ فصل هم، گزیده‌ای از شعر کوتاه امروز کرمان است که شعرهای غالباً تازۀ ۵۰ شاعر این استان را در بر گرفته است. پایان‌بخش این پرونده، پوشه‌ای برای «لیکو» به‌عنوان کوتاه‌ترین سرود‌های شفاهی ایران است که در همین زمینه، با «منصور علیمرادی»، نویسنده و پژوهشگر، گفت‌وگو شده و گزیده‌ای از «لیکوهای رودباری» هم با گردآوری و برگردان او، منتشر شده است.

شعرنوشتار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.