سردبیر

در شماره هجدهم چه می‌خوانیم

شماره هجدهم فصل‌نامۀ «جُنگ هنرِ مس»، به تاریخ تابستان و پاییز ۱۴۰۰ منتشر شده است. شمارۀ هجدهم این مجلۀ فرهنگی و هنری، دو پروندۀ ویژه دارد؛ پروندۀ اول، دربارۀ دکتر «محمود مدبّری»، پژوهشگر، شاهنامه‌شناس و مدرس ادبیات است. در این پرونده، آثار و گفتاری می‌خوانیم از: یدالله آقاعباسی، سیدعلی میرافضلی، ... ادامه متن