شماره ۲۲ جُنگِ هنر مس


شماره تازۀ فصل‌نامۀ «جُنگ هنرِ مس»، به تاریخ زمستان ۱۴۰۱ در ۲۰۸ صفحه منتشر شده است.

این شماره از مجله، دو پرونده دارد.

پروندۀ شخصیتِ جُنگ بیست‌ودوم، دربارۀ «محمدحسین اسلام‌پناه»، پژوهشگر و استاد صحافی سنّتی است. در سال ۱۳۹۷، نام او در رشتۀ صحافی سنّتی در فهرست حاملان میراث فرهنگی ناملموس ایران، به‌عنوان گنجینۀ زنده بشری، به ثبت رسید.

پروندۀ دیگر مجله با تیتر «من آن زنم که همه کارِ من نکوکاری‌ست»، ویژه‌نامه‌ای است دربارۀ «تَرکان‌خاتون»، بانوی حکمت و حکومت؛ زنی قدرتمند و اثرگذار در تاریخ.

> فهرست کامل شماره بیست‌ودوم «جنگ هنر مس» را دریافت کنید

بایگانیشماره جدید

پیغام آشنا، نفسِ روح‌پرور است (سعدی)